Geri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

04.02.2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru 15 Mart 2019 saat 18:00’dır.  

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir:

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır. (Eş finansmana ilişkin hususlar Ar-Ge Usul ve Esasları ve Başvuru Kılavuzunda yer almakta olup, en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilmesi konusunda üniversite üst yönetiminin onayının alınması gerektiği hususu dikkat edilmesi gereken bir konudur.)

Proje uygulama süresi en fazla 36 aydır.

15. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 (Üç yüz bin) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

TARIM EKONOMİSİ

1- Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,

2- Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,

3- Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,

4- Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,

5- Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,

6- Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,

7- Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,

8- Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 3.000.000 (Üç milyon) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşıyan)

BAHÇE BİTKİLERİ

1- Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

2- Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

3- Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,

4- Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,

BİTKİ SAĞLIĞI

5- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.

6- Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,

7- Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,

8- Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,

9- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,

10- Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması,

GIDA VE YEM

11- Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

12- İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

13- Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

14- Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,

15- Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

HAYVAN SAĞLIĞI

16- Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

17- Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,

18- Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

19- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,

20- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

21- Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,

22- Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

TARLA BİTKİLERİ

23- Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

24- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,

25- Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

26- Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,

27- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,

28- İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı

29- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

30- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

31- Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,

32- Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

33- Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

BAŞVURU:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 15. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için belgelerin “http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi” internet adresinden indirilerek Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. 15.03.2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular ve posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

PROGRAM HAKKINDA FAYDALI LİNKLER:

• Destek Programı Sayfası

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Proje Çağrısı İlan Metni

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/15.PROJE_%C3%87A%C4%9ERISI_%C4%B0LANI.pdf

• Başvuru Kılavuzu

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Ar-Ge_Destek_Program%C4%B1_Ba%C5%9Fvuru_K%C4%B1lavuzu%20(15.%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1).pdf

• Başvuru Formu ve Dokümanları

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Devam Eden Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

• Sonuçlanan Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Sonu%C3%A7lanan%20Projeler.pdf


Geri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

04.02.2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru 15 Mart 2019 saat 18:00’dır.  

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir:

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır. (Eş finansmana ilişkin hususlar Ar-Ge Usul ve Esasları ve Başvuru Kılavuzunda yer almakta olup, en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilmesi konusunda üniversite üst yönetiminin onayının alınması gerektiği hususu dikkat edilmesi gereken bir konudur.)

Proje uygulama süresi en fazla 36 aydır.

15. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 (Üç yüz bin) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

TARIM EKONOMİSİ

1- Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,

2- Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,

3- Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,

4- Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,

5- Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,

6- Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,

7- Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,

8- Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 3.000.000 (Üç milyon) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşıyan)

BAHÇE BİTKİLERİ

1- Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

2- Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

3- Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,

4- Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,

BİTKİ SAĞLIĞI

5- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.

6- Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,

7- Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,

8- Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,

9- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,

10- Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması,

GIDA VE YEM

11- Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

12- İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

13- Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

14- Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,

15- Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

HAYVAN SAĞLIĞI

16- Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

17- Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,

18- Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

19- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,

20- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

21- Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,

22- Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

TARLA BİTKİLERİ

23- Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

24- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,

25- Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

26- Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,

27- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,

28- İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı

29- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

30- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

31- Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,

32- Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

33- Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

BAŞVURU:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 15. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için belgelerin “http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi” internet adresinden indirilerek Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. 15.03.2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular ve posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

PROGRAM HAKKINDA FAYDALI LİNKLER:

• Destek Programı Sayfası

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Proje Çağrısı İlan Metni

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/15.PROJE_%C3%87A%C4%9ERISI_%C4%B0LANI.pdf

• Başvuru Kılavuzu

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Ar-Ge_Destek_Program%C4%B1_Ba%C5%9Fvuru_K%C4%B1lavuzu%20(15.%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1).pdf

• Başvuru Formu ve Dokümanları

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Devam Eden Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

• Sonuçlanan Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Sonu%C3%A7lanan%20Projeler.pdf


Geri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

04.02.2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru 15 Mart 2019 saat 18:00’dır.  

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir:

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır. (Eş finansmana ilişkin hususlar Ar-Ge Usul ve Esasları ve Başvuru Kılavuzunda yer almakta olup, en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilmesi konusunda üniversite üst yönetiminin onayının alınması gerektiği hususu dikkat edilmesi gereken bir konudur.)

Proje uygulama süresi en fazla 36 aydır.

15. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 (Üç yüz bin) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

TARIM EKONOMİSİ

1- Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,

2- Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,

3- Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,

4- Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,

5- Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,

6- Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,

7- Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,

8- Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 3.000.000 (Üç milyon) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşıyan)

BAHÇE BİTKİLERİ

1- Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

2- Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

3- Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,

4- Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,

BİTKİ SAĞLIĞI

5- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.

6- Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,

7- Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,

8- Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,

9- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,

10- Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması,

GIDA VE YEM

11- Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

12- İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

13- Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

14- Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,

15- Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

HAYVAN SAĞLIĞI

16- Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

17- Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,

18- Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

19- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,

20- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

21- Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,

22- Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

TARLA BİTKİLERİ

23- Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

24- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,

25- Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

26- Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,

27- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,

28- İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı

29- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

30- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

31- Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,

32- Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

33- Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

BAŞVURU:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 15. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için belgelerin “http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi” internet adresinden indirilerek Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. 15.03.2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular ve posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

PROGRAM HAKKINDA FAYDALI LİNKLER:

• Destek Programı Sayfası

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Proje Çağrısı İlan Metni

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/15.PROJE_%C3%87A%C4%9ERISI_%C4%B0LANI.pdf

• Başvuru Kılavuzu

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Ar-Ge_Destek_Program%C4%B1_Ba%C5%9Fvuru_K%C4%B1lavuzu%20(15.%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1).pdf

• Başvuru Formu ve Dokümanları

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Devam Eden Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

• Sonuçlanan Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Sonu%C3%A7lanan%20Projeler.pdf


Geri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

04.02.2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - Ar-Ge Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru 15 Mart 2019 saat 18:00’dır.  

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir:

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

• 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır. (Eş finansmana ilişkin hususlar Ar-Ge Usul ve Esasları ve Başvuru Kılavuzunda yer almakta olup, en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilmesi konusunda üniversite üst yönetiminin onayının alınması gerektiği hususu dikkat edilmesi gereken bir konudur.)

Proje uygulama süresi en fazla 36 aydır.

15. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 (Üç yüz bin) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

TARIM EKONOMİSİ

1- Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,

2- Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,

3- Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,

4- Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,

5- Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,

6- Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,

7- Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,

8- Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 3.000.000 (Üç milyon) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşıyan)

BAHÇE BİTKİLERİ

1- Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

2- Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

3- Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,

4- Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,

BİTKİ SAĞLIĞI

5- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.

6- Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,

7- Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,

8- Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,

9- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,

10- Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması,

GIDA VE YEM

11- Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

12- İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

13- Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

14- Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,

15- Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

HAYVAN SAĞLIĞI

16- Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

17- Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,

18- Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

19- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,

20- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

21- Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,

22- Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

TARLA BİTKİLERİ

23- Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

24- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,

25- Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

26- Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,

27- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,

28- İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı

29- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

30- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

31- Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,

32- Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

33- Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

BAŞVURU:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 15. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için belgelerin “http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi” internet adresinden indirilerek Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. 15.03.2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular ve posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

PROGRAM HAKKINDA FAYDALI LİNKLER:

• Destek Programı Sayfası

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Proje Çağrısı İlan Metni

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/15.PROJE_%C3%87A%C4%9ERISI_%C4%B0LANI.pdf

• Başvuru Kılavuzu

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Ar-Ge_Destek_Program%C4%B1_Ba%C5%9Fvuru_K%C4%B1lavuzu%20(15.%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1).pdf

• Başvuru Formu ve Dokümanları

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

• Devam Eden Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

• Sonuçlanan Projeler

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Sonu%C3%A7lanan%20Projeler.pdf