ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SEKTÖR DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 ‒ Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve sektör tarafından eş zamanlı olarak desteklenecek araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 ‒ Bu Yönerge, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ‒ Bu Yönergede;

 • Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,
 • Kurum: Bilimsel Araştırma Projesini destekleyen kamu ya da özel sektör kuruluşunu,
 • Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
 • Sektör Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: İlke ve esasları “Anadolu Üniversitesi Sektör Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” ile düzenlenen, bütçesinin en az %20’si sektör tarafından karşılanan bilimsel araştırma projesini,
 • Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
 • Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sektör Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri ve Önerilen Projelerin Değerlendirilmesi

Sektör Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri

MADDE 4 ‒ Sektör destekli bilimsel araştırma projeleri; Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarından, en az doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilir. Bu tür projelerde, proje yöneticisi, Üniversite ve Kurum arasında yapılan bir protokol çerçevesinde projenin amacı, çalışma takvimi ve Üniversite ile Kurum arasındaki fikrî hak sahipliği belirlenir. Projenin azami süresi 3 yıl olup azami bütçesi Komisyon tarafından belirlenir. Projenin önerilen bütçesinin %20’si Kurum tarafından karşılanır.

Senatonun 29/09/2015 tarih ve 7/13 sayılı Kararı ile kabul edilen; Sayfa 2/5 Proje yöneticisinin ya da projede görevli araştırmacılardan herhangi birinin sahibi ya da ortağı olduğu kurumlar ile sektör destekli bilimsel araştırma projesi yapılamaz. Bunun yanı sıra Üniversite personeli tarafından kurulmuş ya da ortakları arasında Üniversite personeli bulunan kurumlar ile de sektör destekli bilimsel araştırma projesi yapılamaz.

Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi

MADDE 5 ‒ Sektör Destekli Bilimsel Araştırma Projesi önerileri, “Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi”nde tanımlanan “Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” tarafından değerlendirilir. Komisyon oy çokluğu ile karar alır.

Proje önerileri, Komisyon başka bir tarih belirlemedikçe, her ayın (haziran ve temmuz ayları hariç) 15 inci günü sonuna kadar, proje yöneticisi tarafından elektronik ortamda Komisyona sunulur. Proje yöneticisinin bağlı olduğu altbirim yöneticisi 1 hafta içinde, birim yöneticisi ise ayın son gününe kadar projeyle ilgili görüşlerini elektronik ortamda Komisyon Başkanlığına gönderir. Birim ve altbirim yöneticileri bildirdikleri gerekçeli görüşlerinde aşağıdaki konuları dikkate alır:

 • Projenin ilgili birimde/altbirimde yürütülebilirliği,
 • Talep edilen teçhizat, malzeme ve hizmet alımlarının ilgili projenin yürütülmesi için gerekli olup olmadığı ve ne sıklıkla kullanılacağı,
 • Proje çerçevesinde talep edilen teçhizatın veya benzerlerinin ilgili birimde/altbirimde hali hazırda bulunup bulunmadığı,
 • Satın alınması istenen hizmetlerin ilgili birimde/altbirimde yapılıp yapılamayacağı,
 • Talep edilen teçhizatın ilgili birimde/altbirimde yapılabilecek diğer çalışmalarda kullanılıp kullanılamayacağı.

Proje yöneticisi, ilgili Kurumun temsilcisinin de katıldığı bir toplantıda, sektör destekli projenin içeriği, amacı ve bütçe kalemleri hakkında Komisyona bilgi verir.

Karar Süreci

MADDE 6 ‒ Komisyon; proje önerisi ve proje yöneticisi tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alarak, önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecekse ne ölçüde destekleneceğine karar verir.

Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün onayı ile kesinleşir. Proje önerisi hakkında son karar proje yöneticisine, Kuruma ve ilgili birime bildirilir. Proje yöneticisi, Kurum ve Komisyon Başkanlığı arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşme tarihi, projenin başlangıç tarihidir.

Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkındaki gerekçeli karar proje yöneticisine bildirilir. Bildirimi takiben proje yöneticisi, kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda proje önerisini yeniden düzenleyebilir. Proje yöneticisi kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlediği proje önerisini, takip eden 6 ay içinde Komisyona tekrar sunabilir. Bu durumda proje önerisi Komisyon tarafından tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde gerekirse uzmanlardan proje konusuyla ilgili görüş istenebilir. Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri en fazla 2 kez yeniden düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projenin Uygulanması ve Projenin İptali

Projenin Uygulanması

MADDE 7 ‒ Proje yöneticisi, geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı, “Proje Gelişme Raporu Yazım İlkeleri”ne uygun hazırlanmış gelişme raporunu, sözleşmede belirtilen tarihlerde elektronik ortamda Komisyona sunar. Gelişme raporu, Komisyon ya da Komisyonun görevlendireceği proje izleyicisi tarafından incelenir ve Komisyon tarafından karara bağlanır.

Etik Sorumluluğu

MADDE 8 ‒ Proje yöneticisi, kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış kurallarına, projenin öneri aşamasında ilgili Kurum ile yapılmış protokole ve her türlü gizlilik sözleşmelerine, insan ve hayvanların deneysel amaçla kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda mevzuat hükümlerine, projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Proje Süresi ve Bütçesi

MADDE 9 ‒ Projeler, esas olarak önerilen süre içinde ve Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe, harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında aktarma, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerde değişiklik, onaylanan bütçe içinde ek teçhizat, malzeme veya hizmet alımı, proje personelinde değişiklik ve süre dondurma istekleri, proje yöneticisinin Komisyona yapacağı gerekçeli başvuru üzerine Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Sektör destekli projeler için verilecek ek süre 1 yılı, ek bütçe ise ilk onaylanan bütçenin %50’sini aşamaz. Verilecek olan ek bütçe miktarı için de Kurum kendi hissesini tamamlamakla yükümlüdür, aksi hâlde ek bütçe talebi onaylanmaz. Fikri mülkiyet hakları başvuru sözleşmesi (m. 14) imzalanması durumunda sözleşmede belirtilen destek miktarı ek bütçe olarak verilebilir.

Projenin İzlenmesi

MADDE 10 ‒ Gerekli görülen durumlarda Komisyon, projeyle ilgili çalışmaları yerinde izleyebilir veya izletebilir.

Projenin Tamamlanması

MADDE 11 ‒ Projenin tamamlanmasından sonra, en geç 4 ay içinde, tüm araştırma sonuçlarını içeren ve öngörülen ilkelere göre yazılan “Proje Sonuç Raporu” ile “Proje Kapanış Raporu” proje yöneticisi tarafından elektronik ortamda Komisyona iletilir. “Proje Sonuç Raporu”, Kurum ile imzalanmış bir gizlilik sözleşmesi varsa bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanır. “Proje Sonuç Raporu” ve “Proje Kapanış Raporu”, varsa öncelikle proje izleyicisi, ardından Komisyon tarafından içerik ve yazım ilkeleri açısından incelenir. Düzeltme gerekli görüldüğünde Komisyon, verilen ek süre içinde proje yöneticisinden gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. Düzeltmeler Komisyon ve gerekli görüldüğü takdirde proje izleyicisi tarafından kontrol edilir. “Proje Kapanış Raporu” ile birlikte uygun bulunan “Proje Sonuç Raporu”, Komisyon tarafından kabul edilir. Düzeltmeleri uygun bulunmayan “Proje Sonuç Raporu” reddedilir.

Proje Sonuç Raporunun Teslimi

MADDE 12 ‒ Komisyon tarafından kabul edilen “Proje Sonuç Raporu”, proje yöneticisi tarafından 4 kopya olarak hazır kapak içinde, kullanılan yazılım (ofis vb.) ve sürüm numarası belirtilerek dijital ortamda kaydedilmiş bir disk (CD/DVD) ile birlikte Komisyona teslim edilir.

Projenin İptali

MADDE 13 ‒ Komisyon kararıyla projenin iptal edilebileceği durumlar şunlardır:

 • Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin proje amacı dışında kullanımı,
 • Komisyon tarafından kabul edilen mazeretlerden birini göstermeksizin gelişme raporunun 1 aydan fazla, sonuç ve/veya kapanış raporunun 4 aydan fazla gecikmesi,
 • Komisyon tarafından uyarılmasına rağmen projede ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesi,
 • Ard arda iki döneme ait proje gelişme raporunun reddedilmesi,
 • “Proje Sonuç Raporu”nun veya “Proje Kapanış Raporu”nun, yapılan uyarı ve verilen ek süreye rağmen verilmemesi, doğrudan reddedilmesi, düzeltilmemesi veya önerilen düzeltmelerin 2 kez yerine getirilmemesi,
 • Proje öneri, gelişme, sonuç veya kapanış raporlarında yanlış bilgi verilmesi,
 • Yönergenin 8 inci maddesine aykırılık saptanması.
 • Kurumun projeden çekilme talebinin yazılı olarak Komisyona ulaşması,
 • Projenin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurum hissesinin Üniversitenin belirleyeceği hesaba yatırılmamış olması,
 • Proje yöneticisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması.

İptal edilmiş projeler için satın alınmış her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler ilgili birimin ayniyat sorumlusuna teslim edilir. Bu Yönergenin 13. maddesinin (a), (h) ve (i) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici, 10 yıl süreyle Komisyona, lisansüstü tez ve altyapı projeleri dışında, yeni bir proje başvurusu yapamaz. 13. maddenin (b), (c), (f) veya (g) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici ise 3 yıl süreyle lisansüstü tez ve altyapı projeleri dışında, Komisyona, yeni bir proje başvurusunda bulunamaz. Projenin iptal edilmesi durumunda proje bütçesinden harcanmamış kısmın %20’si ilgili kuruma iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fikrî Mülkiyet Hakları

MADDE 14 ‒ Proje yöneticisi proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikir ürünlerini (markalar, yenilikçilik dahil buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, İnternet alan adları, eserler, veri tabanları, bilgisayar yazılımları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde korunması amacıyla başvuru yapabilir. Ancak ulusal ve/veya uluslararası patent başvurusu için gerekli mali kaynağın sağlanabilmesi konusunda Üniversite ile proje yöneticisi arasında “Fikrî Haklar, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları” uyarınca imzalanacak fikrî hak devir sözleşmesi ile Üniversite, proje yöneticisine destek verebilir. Üniversitenin proje sonucunda ortaya çıkan buluş ve/veya geliştirmeye dair kararının olumlu olması durumunda, Fikrî hak devir sözleşmesi, Senatonun 29/09/2015 tarih ve 7/13 sayılı Kararı ile kabul edilen; Sayfa 5/5 Üniversite ve proje yöneticisi arasında imzalanır. Bu destek karşılığında Üniversite, “Fikrî Haklar, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları”nda belirtilen oranlar doğrultusunda fikrin ticarileştirilmesinden kaynaklanan gelirlerden pay sahibi olur.

Kurumun fikrî haklarının belirlenmesinde protokol hükümleri esas alınır.

Diğer Hükümler

MADDE 15 ‒ Sektör destekli proje yöneticileri, proje sözleşmesinde belirtilen koşullar kapsamında SCI (expanded)/SSCI/A&HCI tarafından taranan hakemli dergilerde, proje konusuyla ilgili en az 1 çalışmasını yayınlamak veya yayına kabul edildiğini belgelemekle yükümlüdür. Proje sonuçlarıyla ilgili bir patent tescil ettirildiği, buluşun yeni olduğuna dair uluslararası araştırma ofislerinden araştırma raporu alındığı, faydalı model yayınlandığı veya projenin devamı niteliğinde TEYDEB tarafından desteklenen bir projeye başlandığı takdirde de yayın şartı yerine getirilmiş sayılır. Projenin yayın şartını yerine getirmeyen proje yöneticileri 3 yıl süreyle Komisyona, lisansüstü tez ve altyapı projeleri dışında, yeni bir proje başvurusunda bulunamaz.

MADDE 16 ‒ Proje kapsamında satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım ve donanım, projenin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili birimin ayniyatına zimmetlenir. Sonuçlanmış veya iptal edilmiş proje için satın alınanlar, başka projelerde kullanıma tahsis edilebilir. Kurum, proje bütçesine yaptığı katkıdan dolayı proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizat üstünde hak iddia edemez. Devam eden ya da tamamlanmış olan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayımda (bildiri, makale, sunu, teknik not vb.) “Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen ......................... nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” (“This study was supported by Anadolu University Scientific Research Projects Commission under the grant no: ......................”) dipnotu konulması ve yayımların bir kopyasının Komisyona gönderilmesi zorunludur.

MADDE 17 ‒ Sektör destekli bilimsel araştırma projelerinde projenin birlikte yürütüldüğü Kurumdan hiç bir şart ve isim altında hizmet alımı yapılmaz. Üniversite personeli tarafından kurulmuş ya da ortakları arasında Üniversite personeli bulunan Kurumlardan da hiçbir koşul ve isim altında hizmet alımı yapılamaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 18 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ve “Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” hükümleriyle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.