Hizmet Alanlarımız

1. Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon destekleri konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda;

 • Ulusal ve Uluslararası Destek Programları ve Süreçleri ile İlgili Bilgilendirme ve Danışmanlık
 • Proje Çağrılarının Duyurulması
 • Proje Başvuru Dokümanlarının Temin Edilmesi
 • Proje Başvurusu Ön İnceleme
 • Proje Başvurusu Redaksiyonu
 • Proje İdari ve Mali Prosedürleri ve Yönetimi Konusunda Danışmanlık
 • Proje Sonuç Formlarının Oluşturulmasında İdari Destek hizmetleri sağlanmaktadır.

2. Üniversite-Sektör İş Birliği Hizmetleri

Sanayi kuruluşlarının spesifik olarak ya da sanayi şemsiye kuruluşları aracılığı ile birden çok sanayi kuruluşu yararına olabilecek teknoloji gereksinimlerinin ve/veya araştırma konusunun tespit edilerek, bunların üniversite araştırmacıları ve imkânları ile gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge iş birlikleri için aracılık, yönlendirme ve koordinasyon destekleri sunulmaktadır.

Bu amaçla;

 • Proje Fikirlerinin Ulusal ve Uluslararası Araştırma-Teknoloji Geliştirme-İnovasyon (ATGİ) Destek Programları ile Eşleştirilmesi
 • Proje İş Birlikleri Amaçlı Arama Organizasyonları (Proje Pazarları vb.)
 • Üniversite Kaynakları için Tanıtım ve Erişim
 • Firma ve Sektör Değerlendirme ve Geliştirme
 • Çok Ortaklı Proje Oluşturma ve Yönetim Desteği hizmetleri sağlanmaktadır.

3. Fikri Hak Süreçleri İçin Destek Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi’nin ve araştırmacılarının fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır.

Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi amacıyla;

 • Buluşun/Yenilikçi Ürünün Tespiti ve Değerlendirmesi
 • Buluşun/Yenilikçi Ürünün Koruma Altına Alınması
 • Buluş Sahibi ile Ticarileşme Planı Yapılması hizmetleri sunulmaktadır.

Buluşun/yenilikçi ürünün ticarileşmesini teminen teknoloji tabanlı şirket kurulması, lisanslama, tümüyle devir gibi seçenekler değerlendirilerek, bu yönde sağlanabilecek iç ve dış desteklerden yararlandırılma planları da yapılmaktadır.

4. Teknogirişim ve Sermaye Desteklerine Erişim ve Bilgilendirme Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi araştırmacılarının (öğretim üyesi, öğretim elemanı ve öğrenci) teknoloji tabanlı şirket kurarak bu süreç sonunda yüksek ekonomik değer sağlanmasına aracılık etmek üzere fikri hak yönetimi, sermaye desteklerine erişim, kuluçkalık ya da teknoparklarda yer, hukuksal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi konularda danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Girişimcilik Bilgilendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Yönlendirme
 • Girişimcilik Destekleri Konusunda Danışmanlık ve Yönlendirme
 • İş Planları Geliştirme, Hazırlama ve Gerçekleştirme
 • Kuluçka Hizmetleri
 • Girişimcilere Mentör Desteği
 • Girişimciler İçin Sermaye/Yatırımcı Yönlendirme ve Danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

5. Proje Tabanlı Staj (PTS) Hizmetleri

Etkin ve sonuç odaklı bu staj programı ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan projelerde Anadolu Üniversitesi’nin ilgili bölümünden öğrencilerin yer alması sağlanmaktadır.

6. Hukuksal Danışmanlık ve Sözleşme Yönetimi Hizmetleri

Yukarıda açıklanan tüm bu süreçler için gerekecek hukuksal konularda ve sözleşme yönetimi kapsamında danışmanlıklar sunulmaktadır.