ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE İNOVASYON KOORDİNASYON BİRİMİ (ARİNKOM) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47 nci maddesinin (b) bendine, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

 • ARİNKOM: Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimini,
 • ANATEK A.Ş: Anadolu Teknoloji Transfer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
 • ANAÇ: Anadolu Üniversitesi ön kuluçka merkezini,
 • ATAP A.Ş: Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
 • AÜBİBAM: Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezini,
 • Danışma Kurulu: Birimin amacında belirtilen konularda uzman öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinden oluşan kurulu,
 • Fakülte: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülteleri,
 • GEAB: Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimini,
 • İTAM: Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 • Proje: Bu yönerge kapsamında Üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin katkıda bulunduğu tüm projeleri,
 • Protokol: Anadolu Üniversitesi ile kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve Anadolu Üniversitesi ile söz konusu kuruluşlar arasında imzalanan belgeyi,
 • Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
 • SAM A.Ş: Anadolu Üniversitesinin seramik vb. malzemeler konusunda teknoloji transferi faaliyeti göstermesi amacıyla 19 firmayla ortak olduğu Seramik Araştırma Merkezi Anonim Şirketini,
 • Sektör: Kamu ve Özel Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarını,
 • TTO: Bilgi ve teknoloji transfer ofisini,
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
 • Yönetici: Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Biriminin tüm faaliyetlerinden sorumlu yöneticiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç, Teşkilat Yapısı, Görevleri ve Yönetimi

Birimin Amaçları

Madde 4 –ARİNKOM, Anadolu Üniversitesinin Ar-Ge ve İnovasyon yoluyla ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, bilgi üretilmesi ve üretilen bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi için üniversite-sektör arasında proaktif yaklaşımla çalışan ve gereken durumlarda bireye özel hizmet sunabilen bir ara yüzdür. ARİNKOM aşağıdaki amaçları yerine getirmek üzere kurulmuştur:

 • Üniversitenin TTO faaliyetlerini yürütmek ve üniversite içinde diğer birimlerde yapılan TTO ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu gerçekleştirmek,
 • Üniversite (öğretim elemanları ve öğrenciler) ile sektör arasında iki tarafın birbirlerine daha kolay ulaşıp profesyonel işbirliği yapabilmelerini sağlamak,
 • Bilgi ve teknoloji transferi konusunda üniversite-sektör arasında köprü rolü oynayıp üniversitede bulunan temel ve bilimsel bilgi ile sektörde bulunan pratik ve uygulama bilgisini bir araya getirerek hem topluma yarar sağlayacak hem de ekonomik değeri olan yeni bilgi ve teknolojileri ortaya çıkarmak,
 • Üniversite ve sektörün ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla yararlanmasına yönelik projeler geliştirmek,
 • Hem üniversite içinde hem de sektörde girişimcilik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Üniversite kaynaklı buluşların koruma altına alınarak kullanıma sunulmasını sağlamak,
 • Anadolu Üniversitesinin güçlü olduğu bilimsel alanlarda ulusal ve uluslararası proje desteklerinin artırılması ve büyük projelere paydaş olarak girilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • Üniversite-Sektör İşbirliğine yönelik olarak Üniversitenin araştırma politikasına katkı sunulması/hâlihazırda bulunan politikanın güncellenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve
 • Üniversitenin sektörle işbirliği stratejilerini belirlemek üzere üniversite yönetimine rapor hazırlayıp sunmaktır.

ARİNKOM yönergesinin yürütülmesinden ARİNKOM Yöneticisi sorumludur. Birim, aşağıdaki organlardan oluşur:

 • Yönetici,
 • Danışma Kurulu,
 • Modül Sorumluları ve Faaliyet Modülleri

Yönetici

Madde 5 – Yönetici, üniversite ve sektör arasında köprü görevi görebilecek niteliklere sahip profesyoneller arasından Rektör tarafından beş yıl süre ile seçilir. Görev süresi dolan yönetici tekrar görevlendirilebilir. Yönetici ARİNKOM’un çalışmalarında Rektörün atayacağı Rektör Yardımcısına ve Danışma Kuruluna karşı sorumludur.

Yöneticinin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 6 – Yöneticinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Sektör ile Üniversite arasındaki bağlantıyı kurar. Kurumsal iş birliği olanaklarının tespit edilmesini ve üniversitenin projeleri ile sektörün ihtiyaçlarının eşleştirilmesini sağlar.
 • ARİNKOM faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için her türlü koordinasyonu ve iletişimi sağlar.
 • Her modül için gerçekleşen faaliyetlerin yıllık raporunu hazırlar, raporu Rektörlüğe ve Danışma Kuruluna sunar.
 • ARİNKOM’un insan kaynaklarını ve finansmanını yönetir.
 • ARİNKOM ile Anadolu Üniversitesi Proje Birimi, Anadolu Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi, GEAB, ATAP A.Ş., ANATEK A.Ş. ve SAM A.Ş., arasındaki Ar-Ge ve inovasyona yönelik faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.
 • ARİNKOM’u Üniversite içi ve Üniversite dışı platformlarda temsil eder.

Danışma Kurulu

Madde 7 - Danışma Kurulu, ARİNKOM’un stratejilerini ve hedeflerini belirleyen organdır. Kurul Rektör tarafından beş yıl için görevlendirilen 9 üyeden oluşur, Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı danışma kurulunun doğal üyesidir. Üyelerin ikisi üniversite- sektör iş birliğine örnek oluşturacak çalışmalarda bulunmuş ve bulunmakta olan öğretim elemanları arasından, diğer altı üye ise sektör temsilcileri arasından seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, beş yıl için yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Yöneticinin daveti üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve toplantı kararları katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 8 – Danışma Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

Üniversite-Sektör iş birliğinin geliştirilmesine bu alandaki faaliyetlerin niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik yapılması gerekenler konusunda yol gösterici kararlar alır.

Yıllık faaliyet raporunu inceler ve Yöneticiye görüş bildirir.

Modül Sorumluları

Madde 9 – Modül Sorumluları, Üniversite ve sanayi arasında köprü görevi görebilecek niteliklere sahip Üniversite personeli ve/veya profesyoneller arasından ARİNKOM Yöneticisinin önerisiyle Rektör tarafından beş yıl süre ile atanır. Görev süresi dolan Modül Sorumlusu tekrar görevlendirilebilir. Modül Sorumlusu modülünün çalışmalarından ARİNKOM Yöneticisine karşı sorumludur.

Modül Sorumlularının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 10 – Modül Sorumlularının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Sektör ile Üniversite arasında kendi modülü ile ilgili bağlantıyı kurar. Kurumsal iş birliği olanaklarının tespit edilmesini ve üniversitenin projeleri ile sektörün ihtiyaçlarının eşleştirilmesini sağlar.
 • Modül faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için her türlü koordinasyonu ve iletişimi sağlar.
 • Her modül için gerçekleşen faaliyetlerin yıllık raporunu hazırlar, ARİNKOM Yöneticisine sunar.
 • ARİNKOM’u modülle ilgili olan Üniversite içi ve Üniversite dışı platformlarda temsil eder.
 • Modülde uygulanacak genel çalışma yöntemlerini ve ARİNKOM Yöneticisi ile birlikte belirler.
 • Modül kapsamında görev yapan modül çalışanlarının çalışmalarını organize eder ve performanslarını değerlendirme konusunda ARİNKOM Yöneticisine rapor verir.

ARİNKOM’un Faaliyet Modülleri

Madde 11 – ARİNKOM faaliyetleri aşağıdaki modüllerle yürütülür:

MODÜL 1 FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

 • Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite konusunda işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması sağlanır.
 • Sektör ile ilişki kurma odaklı çalışır, ilk ilişkileri başlatır ve kurulacak ilişkilerin geliştirilmesini sağlar.
 • Üniversitenin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânlarını tanıtır.
 • ARİNKOM’un Üniversiteye ve Sektöre yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtımını yapar, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması konusunda aldığı geri bildirimlere göre ARİNKOM’un ilgili modüllerine önerilerde bulunur.
 • Yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenler ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerini yapar.
 • Öğretim üyelerinin sektörü ve sektörün ihtiyaçlarını tanımalarına imkan sağlayacak organizasyonlar düzenler.
 • Sektör temelinde gereken yeterlikler hakkında farkındalık sağlar.
 • Öğrencilere iş alanlarının mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi sağlar.
 • ARİNKOM içi ihtiyaç duyulan eğitimleri belirler ve personelin niteliklerinin artışına yönelik eğitim planlamalarını yapar.
 • Modül faaliyetleri ile ilgili olarak TV Yapım Merkezi, Halkla İlişkiler Birimine bağlı medya kanalları, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Basımevi Müdürlüğü aracılığı ile basılı ve görsel tüm materyallerin hazırlanmasını sağlar.

MODÜL 2 DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

 • Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülebilecek faaliyetler; üniversite ve sektörün çeşitli hibe destek programlarından etkin şekilde yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerini gerçekleştirir.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı destek programları hakkında bilgilendirme etkinliklerini Modül 1 ile birlikte organize eder.
 • Ulusal ve uluslararası tematik çağrılarda ilgili akademisyenlere birebir bilgilendirme, projelendirme ve bütçelendirme konularında destek verir.
 • Üniversite-Sektör iş birliği doğrultusunda üretilen proje fikirlerine uygun fon kaynaklarını önerir.
 • Sektörün önerdiği alanlarda ve konularda projelerin oluşturulmasına danışmanlık yapar ve destek sağlar.
 • Ekonomik fayda sağlayacak bilimsel projelerin Modül 3 ile birlikte tanıtımını yapar.
 • Destek projelerinin yazımı ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verir.
 • Proje çağrılarını öğretim elemanlarına duyurur.
 • Destek programları hakkında bilgilendirici dokümanlar hazırlar. Bunların etkin şekilde ilgili kişilere ulaşmasını sağlar.
 • Destek Programlarına yönelik proje yazımı konusunda eğitim düzenler.
 • Uluslararası projelerin yazımına yabancı dil desteği sağlar.

MODÜL 3 PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)

 • Bu modül, Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin Sektördeki Ar-Ge projelerinde kullanılmasını sağlar.
 • Çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesini sağlar.
 • Sektörden gelecek talepler doğrultusunda Üniversite içerisinde uygun proje paydaşları bulur.
 • Projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesini, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulmasını, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetlerini sağlar.
 • Ekonomik fayda sağlayacak bilimsel projelerden patent ve faydalı model çıkarılabilecek olanlarını belirler ve bunları Modül 4 ile paylaşır.
 • Üniversitede üretilen bilgi ve sektörün ihtiyaçları ekseninde, araştırmacılar ile sektörde yer alan aktörlerin işbirliği halinde çalışabilmesini sağlar.
 • Üniversite-Sektör İşbirliği Çerçevesinde Kontratlı Anlaşma Sayısının Arttırılması, Koordinasyonun Sağlanması ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.

MODÜL 4 FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ

 • Üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaları belirler.
 • Patent başvurusu öncesi patent ön araştırması yapar.
 • Başvuru dosyasının hazırlanmasını ve başvuru sürecinin takip edilmesini sağlar.
 • Ticarileştirilebilir patentleri Modül 3 ile birlikte belirler.
 • Geliştirilen teknolojinin ticari değerlemesini yapar.
 • Üniversite öğretim elemanlarına ve öğrencilerine ait fikri mülkiyet haklarının sektöre aktarılması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birebir iletişime geçilmesi için Modül 3 ve Modül 5 ile birlikte çalışır.
 • Ticarileşme sürecinin yönetilmesinde akademik ahlak kurallarının tanınması ve bu kurallara uyulması konusunda destek olur.

MODÜL 5 GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE ŞİRKETLEŞME HİZMETLERİ

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak öğretim elemanı ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerini destekler.

Ar-Ge fikri olan öğretim elemanı ve öğrencilerin, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi ve pazara aktarılması sürecinde hukuk ve idari işlemleri gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi konularında Modül 2, Modül 3 ve Modül 5 ile birlikte çalışır.

İnovatif fikir ve projelerin ortaya çıkmasını ve olgunlaşmasını sağlayarak bunların gerçekleştirilebilir iş planlarına dönüşmesini destekler.

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ATAP A.Ş. bünyesinde şirket kurmalarını teşvik eder ve başvuru sürecini yönetir.

Lisanslama ve lisansör bulma konusunda araştırmacılara destek verir.

Öğrencilerin ön kuluçka merkezi ANAÇ’ta yer almalarını teşvik eder.

Ön kuluçka merkezimiz ANAÇta yer alacak iş fikirlerine destekleyici, mentor bulur ve iş planı hazırlama ve şirketleşme sürecinde iş rehberliği hizmetleri sağlar.

Öğrencileri girişimciliğe teşvik edecek faaliyetleri GEAB ile birlikte organize eder.

ARİNKOM’un birlikte çalışacağı birimler ve bu birimlerin teknoloji transferi konusundaki ARİKOM’a karşı sorumlulukları

Madde 12 – Proje Biriminin teknoloji transferine yönelik sorumlulukları şunlardır:

 • Bilimsel Araştırma Projeleri faaliyetlerini düzenlemek ve organize etmek.
 • Üniversite içinde proje kültürünü oluşturmak.

Madde 13- Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Biriminin teknoloji transferine yönelik sorumlulukları şunlardır:

 • İşbirliği yapılacak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte başta üniversite öğrencilerinin niteliklerini artıracak eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenlemek; böylece, değişik branşlarda öğrenim gören öğrencilerde girişimcilik bilincini yaratmak ve girişimci olmalarına yardımcı olmak.
 • Risk sermayesi şirketleri ve bankaların istemiş oldukları iş planlarının hazırlanmasına danışmanlık yapar, hazırlanmış iş planlarını bilimsel düzeyde inceler ve onay verir.
 • Risk sermayesi şirketleri ve bankaların istemiş oldukları iş planlarının hazırlanmasına danışmanlık yapmak, hazırlanmış iş planlarını bilimsel düzeyde incelemek ve onay vermek.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer nitelikteki merkezlerle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.
 • Birim bünyesinde veri bankası oluşturur, girişimcilik ile ilgili rapor, bülten hazırlar ve bunları yayınlar.
 • Fizibilite etütleri hazırlanmasında, yatırım kaynaklarına ulaşılmasında girişimcilere yol gösterir.

Madde 14- Anadolu Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Biriminin teknoloji transferine yönelik sorumlulukları şunlardır:

 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerini düzenler.
 • Türk Patent Enstitüsü’nden gelen dokuman ve kılavuzların temin edilmesini ve dağıtımını sağlar.
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yararlanılabilecek mevcut hibe destekleri konusunda yol gösterir.
 • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının korunması konusunda sektör, öğretim elemanı ve öğrencilere bilgi verir ve başvuru sürecinde destek sağlar.

Madde 17- İTAM’ın teknoloji transferine yönelik sorumlulukları şunlardır:

 • Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ve sektörün ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji araştırma konularında altyapı yatırımları yaparak araştırmacıların ve sektörün kullanımına hazır laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurar ve bunların işletilmesini gerçekleştirir.
 • Üniversitenin Stratejik Planı kapsamında ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında yeni birimler ve çalışma grupları oluşturur ve araştırma ortamları sağlar.

Madde 18- AÜBİBAM’ın teknoloji transferine yönelik sorumlulukları şunlardır:

 • Öğretim elemanlarının ve sektörün bitki ve ilaç konusundaki bilimsel araştırmalarına destek verir.
 • İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmaları yapar, bilimsel önerilerde bulunur, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 19 – Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.