ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROJE TABANLI STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönerge, Eskişehir Teknik Üniversitesi Proje Tabanlı Staj uygulamasının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 23 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;

 • Akademik Danışman: Proje tabanlı staj çerçevesinde proje ile eşleştirilen öğrenciye proje ile ilgili konularda proje tabanlı stajın devam ettiği süreç içinde danışmanlık yapan öğretim elemanını,
 • Birim: Eskişehir Teknik Üniversitesi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarını
 • Bölüm: Eskişehir Teknik Üniversitesi Fakültelerine bağlı bölümleri,
 • Fakülte: Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bağlı fakülteleri,
 • İşbirliği Protokolü: Proje Tabanlı Staj ile ilgili kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından imzalanan belgeyi,
 • İşyeri: Öğrencilerin staj yapmak üzere görevlendirildikleri kurum/kuruluş ve firmaları,
 • Koordinatör: ARGE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi'nde (ARİNKOM) Proje Tabanlı Staj konusunda çalışmak üzere görevlendirilmiş Öğrenci Programları Koordinatörünü,
 • Koordinatörlük: ARİNKOM Birimi içerisinde oluşturulan Öğrenci Programları Koordinatörlüğünü,
 • Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına bağlı bölümlerdeki programları,
 • Proje: Bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, bir takım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecini,
 • Proje Tabanlı Staj (PTS): Kurum ve Kuruluşların belirlediği konularda gerçekleştirilen projeye, öğrencinin bilgi ve becerisini katarak projeye katkı sağladığı, aynı zamanda öğrencinin edindiği teorik bilgileri kullanmasını ve deneyim kazanmasını hedefleyen proje esaslı bir stajı,
 • Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü
 • Sektör Danışmanı: Proje tabanlı staj çerçevesinde proje ile eşleştirilen öğrenciye proje ile ilgili konularda proje tabanlı stajın devam ettiği süreç içinde danışmanlık yapan sektör çalışanını,
 • Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlük Teşkilatı, Görevleri ve Yönetimi

Kuruluş ve Yönetim

MADDE 4 – PTS Uygulaması ile Üniversite Sektör (Kamu, Özel, Sivil Toplum Kuruluşları (STK)) işbirliğinin geliştirilmesi, oluşturulan işbirlikleri ile bölgesel ve ulusal gereksinimlerin karşılanmasına katkıda bulunulması ve öğrencilerin yaptığı stajların niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. PTS uygulamasının yürütülmesinden Öğrenci Programları Koordinatörlüğü sorumludur. Koordinatörlük aşağıdaki organlardan oluşur:

 • Koordinatör
 • Danışma Kurulu
 • Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonları

Proje Tabanlı Staj Koordinatörlüğünün Görevleri

MADDE 5 - Proje Tabanlı Staj Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

 • Öğrencilerin alanlarıyla ilgili bir proje ile kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışmalarını, kavramsal bilgilerinin uygulanmasını ve tecrübe kazanmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin PTS vb. çalışmalarla mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmeleri için öğrencilere rehberlik eder.
 • PTS sürecinde öğrencilerin mevcut eğitimlerinde iyileşmeye açık alanları, öğrenciler ve işverenler ile temasa geçerek tespit eder ve bunların telafisi için Üniversite yönetimine önerilerde bulunur
 • Öğrencilerin iş yerlerinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulunmasını sağlar ve ÜniversiteSektör işbirliğini geliştirici çalışmalar gerçekleştirir.
 • ESTÜ’ye bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin işletmelerde yürüteceği proje tabanlı staj kapsamındaki çalışmaların ilgili firma ile yapılan İşbirliği Protokolünde (EK-1) belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 • Kurumlardan gelen bilgi ve talepleri Üniversitenin ilgili birimlerine duyurur, aday öğrencileri belirler, aday öğrencileri kurumlara mülakata gönderir, mülakat sonuçlarına göre öğrencilerin işyerlerine yerleştirilmelerini sağlar.

Koordinatör

MADDE 6 – Koordinatör ARİNKOM TTO Yöneticisi tarafından görevlendirilir. Koordinatör, Koordinatörlüğün çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Koordinatörün Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 7 - Koordinatörün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Danışma Kurulunun gündemini hazırlar.
 • Danışma Kurulu'nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.
 • Koordinatörlüğün çalışmalarını düzenler,
 • Programın başarılı şekilde yürütülmesi için her türlü eşgüdüm ve iletişim faaliyetlerini sağlar.
 • Her bölüm/program için gerçekleşen PTS faaliyetlerinin yıllık raporunu hazırlar ve raporu Rektörlüğe sunar.
 • İş yerinin talebi üzerine gerektiğinde öğrencinin stajını sonlandırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 8 - Danışma Kurulu Rektörün başkanlığında, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen 7 üye ve Koordinatörden oluşur. Üyelerin üçü üniversite-sektör (Kamu, Özel, STK) işbirliğine örnek oluşturacak çalışmalarda bulunmuş ve bulunmakta olan öğretim elemanları arasından, diğer dört üye ise sektör (Kamu, Özel, STK) temsilcileri arasından Rektör tarafından seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, üç yıl için yeni bir üye görevlendirilir. Koordinatör danışma kurulunun doğal üyesidir ve Danışma Kurulu, Koordinatörün daveti üzerine salt çoğunlukla, yılda bir kez toplanır ve toplantı kararları tavsiye niteliğindedir

Danışma Kurulunun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 9 - Danışma Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Üniversite Sektör İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenler konusunda kararlar alır
 • PTS ile yapılan projelerin nitelik ve sayısının arttırılması, yeni işbirliklerinin oluşturulmasında kararlar alır.

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonları

MADDE 10 - Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Staj Komisyonları, ilgili birimin staj yönergelerine göre belirlenir. Koordinatörlük faaliyetleri altında ilgili komisyonlar ile görüş alışverişi yapılarak işbirliği içinde çalışmalar yürütülür.

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonlarının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 11 — Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonlarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Firmalardan gelen PTS taleplerinin ilgili bölümlerde/programlarda öğrencilere duyurulmasını ve yapılan başvuruların koordinatörlüğe iletilmesini sağlar.
 • Gerçekleşen staj faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış yıllık raporu değerlendirir, rapor hakkında görüş ve önerilerini Rektörlüğe bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Tabanlı Staj Uygulaması

Proje Tabanlı Staj Süresi ve Başvuru Koşulları

MADDE 12 — PTS Programının süresi en az 45 iş günü, en fazla 90 iş günü olabilir. Staj süresince haftada en az bir kez yarım gün olmak üzere firma öğrenciye Akademik Danışmanı ile proje hakkında görüşme yapması için izin verir. Yapılan PTS birim/bölüm staj komisyonunun onayı ile en fazla bir zorunlu staj yerine sayılabilir.

Programa başvuru yapmak isteyen aday önlisans/lisans öğrencilerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir;

 • Eğitim gördükleri alanda lisans öğrencilerinin 4. yarıyılı önlisans öğrencilerinin ise 2. yarıyılı tamamlamış olmak,
 • İlgili firmanın özel bir talebinin olmaması durumunda, Genel Not Ortalaması en az 2.5 ve üzeri olmak,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Staja Başvuru ve Staja Başlama Süreci

MADDE 13 — PTS Programlarıyla ilgili süreç; kurum ve kuruluşlardan gelen proje taleplerinin alınması ile başlar. Proje tabanlı stajyer ihtiyacı ilgili birimlere iletilir. İlgili birimlerden gelen başvurular proje başlangıcından önce planlanan zaman aralıklarında toplanarak kurum ve kuruluşlara iletilir. Kurum ve kuruluşlar başvurular arasından uygun gördükleri stajyer adayları koordinatörlük aracılığıyla mülakata çağırır. Program kapsamında kurum ve kuruluşlar mülakatları gerçekleştirir ve staj için seçilen stajyer adaylar belirlenir. Gerekli evrakların tamamlanmasını takiben aday iş yerinde staja başlar.

Proje Tabanlı Staj, esas olarak öğrencinin öğrenim hayatı süresince bir kez ve eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak, hafta içi en az üç günü boş olan öğrenciler bu kuralın dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir. Çakışma aranmayan ve/veya bitirme tezlerinin bulunduğu günler de boş gün kapsamında değerlendirilir.

Öğrencilerden İstenecek Belgeler

MADDE 14 — PTS'ye başvuru ve kabul sürecinde öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 • Not ortalamasını gösterir belge (Not Durum Belgesi/Transkript),
 • Öğrenci Başvuru formu
 • Öğrenciye ait özgeçmiş,
 • Kurum ve kuruluşların talep ettiği diğer belgeler.

Akademik Danışmanın Atanması, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 15 — PTS’ye başlayan her öğrenci için Koordinatörlük ilgili birime bir akademik danışmanın atanması için başvurur. İlgili birim yöneticisi, bölüm/program başkanlığı ile işbirliği içerisinde öğretim elemanları arasından akademik danışmanı atar ve bir hafta içinde Koordinatörlüğe bildirir.

Akademik danışmanların görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencinin Sektör Danışmanı ile sürekli temas halinde kalarak projenin ilerleyişini izler ve üniversite-sektör işbirliğinin sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlar.
 • Öğrenciye staj sonrası sunacağı raporun hazırlanmasında rehberlik eder.
 • Staj raporunu değerlendirir.
 • PTS Değerlendirme Anketini doldurur
 • Kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerde kurum ve kuruluşlara ait özel bilgileri ve proje sonuçlarını gizli tutar.

Sektör Danışmanı Atanması, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 16 — PTS’ye başlayan her öğrenci için ilgili iş yeri kurum çalışanlarından bir sektör danışmanı atar ve Koordinatörlüğe bildirir.

Sektör danışmanlarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencinin akademik danışmanı ile sürekli temas halinde kalarak projenin ilerleyişini izler ve üniversite-sektör işbirliğinin sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlar.
 • Projenin akademik danışmanı ile birlikte bilimsel ve sektörel boyutlarda projenin planlandığı şekilde yürütülmesine katkı sağlar.
 • Staj Raporunu değerlendirir.
 • PTS Değerlendirme Anketini doldurur.
 • Öğrencinin projedeki çalışma performansını takip eder. Talep edildiğinde öğrencinin performansı hakkında sonuçları Koordinatörlüğe bildirir.

Öğrencilere Sağlanacak İmkânlar

MADDE 17 — PTS yapacak öğrencilere;

 • Kurum ve kuruluşlar en az yasada öngörülen oranlarda ücret öderler.
 • Kurum ve kuruluşlardan ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretli veya ücretsiz olarak yararlandırılması beklenir.
 • Üniversitenin ilgili birimi, PTS kapsamında stajyer olarak seçilen öğrencilerin staj süresince, 5510 sayılı kanun gereği sigortalar ve sigorta primlerini öder.

Stajın Değerlendirilmesi

MADDE 18 — PTS'nin değerlendirilmesi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir;

 • PTS tamamlandığında öğrenci, PTS için akademik danışmanı rehberliğinde PTS kılavuzuna uygun olarak staj raporunu hazırlar. Öğrenci, hazırladığı raporu sektör danışmanına ve akademik danışmanına imzalattıktan sonra PTS Koordinatörlüğüne, ilgili birimin Staj Komisyonuna, Akademik Danışmanına ve stajını tamamladığı kuruma birer kopyasını teslim eder.
 • Yapılan PTS, zorunlu staj olarak ilgili birim staj komisyonunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilebilir.
 • PTS'nin zorunlu staj olarak kabul edilebilmesi için öğrenci ayrıca zorunlu stajının kabul edilmesini istediği birimin staj yönergesine ve staj kılavuzuna uygun olarak staj raporunu hazırlar. İlgili birim staj komisyonu, ek rapor ve belge istemeden, PTS değerlendirme raporunu yeterli görebilir. Bu durumda PTS değerlendirme sonucu zorunlu stajın sonucu olarak kabul edilir.
 • Staj tamamlandığında öğrencinin hazırlayacağı PTS raporu akademik danışman ve sektör danışmanı tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Her iki danışmanın vermiş olduğu notların ortalaması başarı puanını oluşturur. PTS'nin başarılı sayılabilmesi için başarı puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan ve değerlendirme raporlarının her birinden en az 50 puan alınması gerekir. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

Disiplin İşleri

MADDE 19 — PTS Programına katılan öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Staj Devam Zorunluluğu

MADDE 20 – Staja devam zorunludur. PTS Programı sırasında geçerli mazeretler de dahil olmak üzere öğrencinin toplam devamsızlık süresi uygulama döneminin %10'unu aşarsa öğrencinin stajı iptal edilir. Haklı bir gerekçe olmaksızın stajı iptal edilen öğrenci bir daha PTS uygulamasına başvuramaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 — (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 — Bu Yönerge Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 — Bu Yönergeyi Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.