ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PROJE TABANLI STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Proje Tabanlı Staj uygulamasının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;

 • Akademik Danışman: Proje tabanlı staj çerçevesinde proje ile eşleştirilen öğrenciye proje ile ilgili konularda proje tabanlı stajın devam ettiği süreç içinde danışmanlık yapan öğretim üyesini,
 • Bölüm: Anadolu Üniversitesi Fakültelerine ve Yüksekokullarına bağlı bölümleri,
 • Endüstriyel Danışman: Proje tabanlı staj çerçevesinde proje ile eşleştirilen öğrenciye proje ile ilgili konularda proje tabanlı stajın devam ettiği süreç içinde danışmanlık yapan sektör çalışanını,
 • Fakülte: Anadolu Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
 • İşbirliği Protokolü: Proje Tabanlı Staj ile ilgili kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından imzalanan belgeyi,
 • İşyeri: Öğrencilerin staj yapmak üzere görevlendirildikleri kurum ve firmaları,
 • Koordinatör: Anadolu Üniversitesi ARGE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi’nde Proje Tabanlı Staj konusunda çalışmak üzere görevlendirilmiş uzmanı,
 • Koordinatörlük: Anadolu Üniversitesi ARGE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi içerisinde oluşturulan Proje Tabanlı Staj Koordinatörlüğünü,
 • Proje: Bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, bir takım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecini,
 • Proje Tabanlı Staj (PTS): Kurum ve Kuruluşların belirlediği konularda gerçekleştirilen projeye, öğrencinin bilgi ve becerisini katarak projeye katkı sağladığı, aynı zamanda öğrencinin edindiği teorik bilgileri kullanmasını ve deneyim kazanmasını hedefleyen proje esaslı bir stajı,
 • Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörü’nü,
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesi’ni,
 • Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlük Teşkilatı, Görevleri ve Yönetimi

Kuruluş ve Yönetim

MADDE 4 – PTS Uygulaması ile Üniversite Sektör (Kamu, Özel, STK) işbirliğinin geliştirilmesi, oluşturulan işbirlikleri ile bölgesel ve ulusal gereksinimlerin karşılanmasına katkıda bulunulması ve öğrencilerimizin yaptığı stajların niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. PTS uygulamasının yürütülmesinden PTS Koordinatörlüğü sorumludur. Koordinatörlük aşağıdaki organlardan oluşur:

 • Koordinatör
 • Danışma Kurulu
 • Fakülte ve Yüksekokul Staj Komisyonları

Koordinatör

MADDE 5 - Koordinatör öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Koordinatöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından koordinatörün önereceği bir kişi koordinatör yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatör yardımcısı, Koordinatörün bulunmadığı zamanlarda Koordinatöre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatörün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde koordinatör yardımcısının da görevi sona erer. Koordinatör, Koordinatörlüğün çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Koordinatörün Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 6 – Koordinatörün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, Danışma Kurulunun gündemini hazırlar
 • Danışma Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.
 • Koordinatörlüğün çalışmalarını düzenler
 • Programın başarılı şekilde yürütülmesi için her türlü eşgüdüm ve iletişim faaliyetlerini sağlar.
 • Her bölüm için gerçekleşen PTS faaliyetlerinin yıllık raporunu hazırlar ve raporu, Fakülte /Yüksekokul staj komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Rektörlüğe sunar.

Danışma Kurulu

MADDE 7 - Danışma Kurulu Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen 7 üyeden oluşur. Üyelerin üçü üniversite sektör (Kamu, Özel, STK) işbirliğine örnek oluşturacak çalışmalarda bulunmuş ve bulunmakta olan öğretim elemanları arasından diğer dört üye ise sektör (Kamu, Özel, STK) temsilcileri arasından seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, üç yıl için yeni bir üye görevlendirilir. Koordinatör danışma kurulunun doğal üyesidir ve Danışma Kurulu, Koordinatörün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantı kararları katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde koordinatörün oyu sonucu belirler.

Danışma Kurulunun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 8 – Danışma Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Üniversite Sektör İşbirliği geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenler konusunda yol gösterici kararlar alır.
 • PTS ile yapılan Projelerin nitelik ve sayısının, yeni işbirlikleri arttırılması konularında yol gösterici kararlar alır.
 • Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlar.

Fakülte ve Yüksekokul Staj Komisyonları

MADDE 9 - Fakülte ve Yüksekokulların, Staj Komisyonları ilgili fakülte ve yüksekokulların staj yönergelerine göre belirlenir. Koordinatörlük faaliyetleri altında ilgili komisyonlar ile görüş alışverişi yapılarak işbirliği içinde çalışmaları yürütür.

Fakülte ve Yüksekokul Staj Komisyonlarının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 10 – Fakülte ve Yüksekokul Staj Komisyonlarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Firmalardan gelen PTS taleplerinin ilgili bölümlerde yayınlanmasını ve yapılan başvuruların koordinatörlüğe iletilmesini sağlar.
 • Gerçekleşen staj faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış yıllık raporu değerlendirir, rapor hakkında görüş ve önerilerini bildirir.

Proje Tabanlı Staj Koordinatörlüğünün Görevleri

MADDE 11 – Proje Tabanlı Staj Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

 • Öğrencilerin alanlarıyla ilgili bir proje ile kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışmalarını, kavramsal bilgilerinin uygulanmasını ve tecrübe kazanmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin PTS vb. çalışmalarla mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmeleri için öğrencilere rehberlik eder.
 • Bölümlerle işbirliği içerisinde mezunların iş hayatındaki başarılarını izler.
 • PTS sürecinde öğrencilerin mevcut eğitimlerinde iyileşmeye açık alanları, öğrenciler ve işverenler ile temasa geçerek tespit eder ve bunların telafisi için Üniversite yönetimine önerilerde bulunur.
 • Öğrencilerden gelen iş yerlerinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulunmasını sağlar ve Üniversite-Sektör işbirliğini geliştirici çalışmalar gerçekleştirir.
 • Fakülte ve Yüksekokul staj komisyonlarından PTS programına katılım konusunda görüş ister.
 • Toplanan katılım taleplerini PTS programına katılmak isteyen kurumlarla paylaşır.
 • Kurumlar kendilerine Üniversite tarafından sağlanan bilgiler ve kendi talepleri doğrultusunda PTS programı kapsamında ihtiyaç duydukları alanları ve stajyer öğrenci kontenjanlarını PTS Koordinatörlüğüne bildirir.
 • Kurumlardan gelen bilgi ve talepleri Üniversitenin ilgili birimlerine duyurur, aday öğrencileri belirler, aday öğrencileri kurumlara mülakata gönderir, mülakat sonuçlarını değerlendirir.
 • Sonuçları başvuru sahipleri ve kurumlarla paylaşır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Tabanlı Staj Uygulaması

Proje Tabanlı Staj Süresi ve Başvuru Koşulları

MADDE 12 - PTS Programının süresi en az 45 gün, en fazla 90 gün olabilir. Staj süresince haftada en az 1 kez yarım gün olmak üzere firma öğrenciye Akademik Danışmanı ile proje hakkında görüşme yapması için izin verir. Yapılan PTS bölüm staj komisyonunun onayı ile en fazla 1 zorunlu staj yerine sayılabilir.

Programa başvuru yapmak isteyen aday lisans öğrencilerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir;

 • Eğitim gördükleri alanda 4. yarıyılı tamamlamış olmak,
 • Genel Not ortalaması en az 2,5 ve üzeri olmak,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Staj Başvuru Süreci

MADDE 13 - PTS Programlarıyla ilgili süreç; kurum ve kuruluşlardan gelen proje taleplerinin alınması ile başlar. Proje tabanlı stajyer ihtiyacı ilgili fakültelere/yüksekokullara iletilir. İlgili fakültelerden/yüksekokullardan gelen başvurular proje başlangıcından önce planlanan zaman aralıklarında toplanarak kurum ve kuruluşlara iletilir. Kurum ve kuruluşların başvurular arasından uygun gördükleri stajyer adayları koordinatörlük aracılığıyla mülakata çağırır. Program kapsamında kurum ve kuruluşlar mülakatları gerçekleştirir ve staj için seçilen asil ve yedek stajyerler belirlenir.

Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak, en çok 10 ECTS kredilik derse devam zorunluluğu olan öğrenciler bu kuralın dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir.

Öğrencilerden İstenecek Belgeler

MADDE 14 – PTS’ye başvuru ve kabul sürecinde öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 • Not ortalamasını gösterir belge,
 • Öğrenci Başvuru formu
 • Öğrenciye ait özgeçmiş,
 • Kurum ve kuruluşların talep ettiği diğer belgeler.

Akademik Danışmanlar

MADDE 15 – Akademik danışmanların görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencinin Endüstriyel Danışmanı ile sürekli temas halinde kalarak projenin ilerleyişini izlemek ve üniversite-sektör işbirliğinin sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlar.
 • Öğrenciye staj sonrası sunacağı raporun hazırlanmasında rehberlik eder.
 • Kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerde kurum ve kuruluşlara ait özel bilgileri ve proje sonuçlarını gizli tutar.

Endüstriyel Danışmanlar

MADDE 16 - Endüstriyel danışmanların görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencinin akademik danışmanı ile sürekli temas halinde kalarak projenin ilerleyişini izler ve üniversite-sektör işbirliğinin sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlar.
 • Projenin akademik danışmanı ile birlikte bilimsel ve endüstriyel boyutlarda projenin planlandığı şekilde yürütülmesine katkı sağlar.
 • Öğrencinin projedeki çalışma performansını takip eder. Talep edildiğinde öğrencinin performansı hakkında sonuçları Üniversiteye bildirir.

Öğrencilere Sağlanacak İmkânlar

MADDE 17 –PTS yapacak öğrencilere;

 • Kurum ve kuruluşlar en az asgari ücret öderler.
 • Kurum ve kuruluşlardan ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretli veya ücretsiz olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler istifade edemezler.
 • Anadolu Üniversitesi PTS kapsamında stajyer olarak seçilen öğrencilerin staj süresince, 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder.

Stajın Değerlendirilmesi

MADDE 18 – PTS’nin değerlendirilmesi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir;

 • PTS tamamlandığında öğrenci PTS için eşleştirilmiş olduğu akademik danışman rehberliğinde PTS kılavuzuna uygun olarak staj raporunu hazırlar. Hazırlanan raporu endüstriyel danışmanına ve akademik danışmanına imzalattıktan sonra PTS Koordinatörlüğüne, Bölüm Staj Komisyonuna, Akademik Danışmanına, kurum ve kuruluşa raporun birer kopyasını teslim eder.
 • Yapılan PTS, zorunlu staj olarak bölüm staj komisyonlarının onayı ile kabul edilebilir. PTS’nin zorunlu staj olarak kabul edilmesinde staj başlamadan önce bölüm staj komisyonunun onayı alınır ve hangi stajın yerine kabul edileceği ve kaç günü kapsayacağı staj başlangıcında belirlenir. Bir PTS kaç iş günü olursa olsun bir zorunlu staj yerine kabul edilir..
 • PTS’nin zorunlu staj olarak kabul edilebilmesi için öğrenci ayrıca zorunlu stajının kabul edilmesini istediği bölümün staj yönergesine ve staj kılavuzuna uygun olarak staj raporunu hazırlar. İlgili bölüm staj komisyonu, ek rapor ve belge istemeden, PTS değerlendirme raporunu yeterli görebilir.
 • Zorunlu staj olarak kabul edilen bir PTS’nin, PTS değerlendirme sonucu zorunlu stajın sonucu olarak kabul edilir.
 • Staj tamamlandığında öğrencinin hazırlayacağı PTS raporu %60, Kurum ve kuruluş değerlendirme raporu %40 ağırlıklı olarak değerlendirilerek başarı puanı hesaplanır. PTS’nin başarılı sayılabilmesi için başarı puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan ve değerlendirme raporlarından asgari 50 puan alınması gerekir. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

Disiplin İşleri

MADDE 19 - PTS Programına katılan öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Staj Devam Zorunluluğu

MADDE 20 - PTS Programı sırasında geçerli mazeretlere dayalı olarak yedi günden fazla süreyle devamsızlık yapan öğrencinin adı, soyadı, geçerli mazeretin mahiyeti, kurum ve kuruluşlar tarafından Koordinatörlüğe bildirilir. Öğrencinin staja geçerli mazeretler dahil toplam devamsızlık süresi uygulama döneminin %20’sini aşarsa öğrencinin stajı iptal edilir.

Aynı şekilde öğrencinin geçerli mazeretlere dayalı olarak staj programına devam edemediği hallerde, toplam mazeret süresinin uygulama döneminin %20’sini aşması durumunda staj koordinatörlüğü tarafından kurum ve kuruluşa bildirilerek staj iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 21 – Bu Yönerge Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.